Změna velikosti písma

Fultextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Aktuální informace > Dostavba kanalizace

Dostavba kanalizacejihocesky kraj-barevne.jpg

Obec Dasný v říjnu 2020 dokončila plánovanou  dostavbu kanalizace v průmyslové zóně, kde kanalizace zcela chyběla. Realizací investiční akce "Dasný - Dostavba kanalizace v jihozápadní části obce" se vybudovala na okraji komunikace splašková kanalizace, která je vyústěna do čistírny odpadních vod. S dostavbou splaškové kanalizace bylo zároveň vyčištěno a upraveno dno stávající otevřené stoky, která slouží jako protipovodňové opatření.  Nově vyčištěná stoka je vyspádovaná a bude sloužit k odvedení dešťových vod mimo obec do bezejmenného vodního toku (levostranný přítok Dehtářského potoka). Celá akce byla financována z několika zdrojů, tj. z obecního rozpočtu obce Dasný v celkové výši 2 069 283 Kč,  z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje ve výši 290.000,- Kč a z darů podnikatelů, ve výši 335.000,- Kč, které v této zóně mají své firmy. Dostavbou  kanalizace se naplnil dlouho plánovaný cíl, který poslouží k rozvoji průmyslové zóny a hlavně ke kontrole a čištění odpadních vod, které jsou nyní i  z této části obce odváděny do centrální ČOV.